Historiska artefakter

Söker man svar på prostitutionens ursprung och uppkomst i samhället får man leta sig tillbaka till antikens Grekland. Här har historiker och arkeologer funnit källmaterial direkt kopplat till prostitutionen. I antikens Grekland var prostitutionen en alldaglig företeelse och utbredd. Både den heterosexuella och den homosexuella prostitutionen var förekommande.

Äldre män gick ofta till unga prostituerade män eftersom sex mellan män inte innebar några risker för graviditeter. Att prostitutionen ansågs vara en naturlig del av samhället – var inget anmärkningsvärt under antikens Grekland. Och den inställningen till prostitutionen var förhärskande i hela Europa. En förändrad syn på prostitutionen kom i samband med implementeringen av den katolska kyrkans äktenskapsförordningar och kyrkoplikt.

Medeltidens prostitution

Prostitutionen under medeltiden var utbredd i hela Europa och så även i Sverige. Försöker man finna rättsliga domar över straffade – där brottsrubriceringen var prostitution och fällande domar – finner man inga fällande domar i rättsprotokollen. Således betraktades prostitutionen som laglig och inte en kriminell handling under medeltiden. En bärande idé om nyttan av prostitutionen var att den skulle förhindra att männen begå våldtäkter och att det mildrade männens aggressiva beteende i stort. För de fattiga och utsatta kvinnorna blev prostitutionen ett sätt att få in pengar till det allra nödvändigaste – mat och tak över huvudet. I Sverige och resten av Europa var det människor från alla samhällsgrupper som gick till prostituerade – även präster och adelsmän.

Kyrkoplikt, lönskaläge och hor

Under medeltiden kunde straff utfördas av både kyrkan och världsliga domstolar. Kyrkoplikten kan ses som en kyrklig domstol med rätt att utesluta församlingsmedlemmar, döma till böter och utfärda straff. Ofta sammanblandas kyrkoplikten med kyrkogångsplikten. Varvid den sistnämnda innebar att alla inom församlingen skulle närvara vid söndagsmässan och samtliga helgdagar. Under slutet av medeltiden blev kyrkans makt allt större. Kyrkopliktens straff för utomäktenskapliga sexualbrott blir hårdare under hela 1500-talet. Synen på sexualiteten förändras i samband med det katolska kristna äktenskapet.

Endast sex inom äktenskapet ses som regelrätt. Olika straffbeteckningar utfärdas för att kategorisera de olika inblandade parterna i ett sexualbrott. En man och en kvinna som begått samlag utan att vara gifta kunde dömas till lönskaläge i Sverige. Om de trolovade sig undslapp de straff. Om en av parterna var gifta rubricerades sexualbrottet som enkelt hor. Varvid den av parterna som var gift oftast fick ett hårdare straff. Notera att en gift man endast kunde göra sig skyldig till hor – om kvinnan han låg med var en annan mans hustru. Straffet och beteckningen hor har inget med prostitutionen att göra. Eftersom kvinnorna som prostituerade sig var ogifta kunde männen inte dömas för sexualbrottet hor. Däremot kunde männen om de begick otrohet med en gift kvinna dömas.

Männens rätt till kvinnors kroppar

Under hela senare delen av 1500-talet och framåt kommer både män och kvinnor dömas enligt kyrkopliktens syn på sexualitet utanför det kristna äktenskapet. Straffet var böter, skampålen eller uteslutning från kyrkoförsamlingen. Offentlig bikt inför församlingen – för att få syndernas förlåtelse var ett vanligt förekommande straff under medeltiden. Prostitutionen påverkas förstås av katolska kyrkans makt och de lagstadgande kyrkoplikterna. I realiteten påvisar dock de historiska källorna att männens behov och rätt till kvinnors kroppar ofta var överställt både rättspraxis och kyrkan. Prostitutionen behöll sin ställning, ett undantag för männens behov och nöjen. Idag är prostitutionen exempelvis helt laglig i Danmark och på ett flertal andra håll i Europa. Männens rätt till kvinnors kroppar mot betalning verkar vara en historia som aldrig verkar ta slut.